Gällande regler på Nybro Golfklubb


1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy
Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information om SGF:s och RF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på golf.se och rf.se.

1.1 Alkohol
Från SGF:s sida accepteras inte att alkoholhaltiga drycker konsumeras under pågående rond eller vid spel på en golfklubbs övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller påverkad av droger under spel på en golfbana.

1.2 Dopning
En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Spelare som gör sig skyldig till dopning, liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all idrottslig verksamhet.

1.3 Tobak
SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.

1.4 Hasardspel
Alla kategorier av spelare bör undvika att delta i hasardspel. En amatörspelare kan förlora sin amatörstatus. Spelare eller golfklubb vars uppförande skadat golfen kan ådra sig bestraffning och påföljd.

1.5 Säker golf
Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande ”Säker Golf”. Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan ådra sig disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.

1.6 Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb skall behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 13 i SGF:s Spel och Tävlingshandbok. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.
Anmälningsavgiften skall betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften skall vara betald senast före start i nästa tävling.

 

2 Generella lokala regler
Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF.

2.1 Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 är tillämplig.

2.2 Följande markeringar gäller på banan:

Banmarkering Innebörd Regel i Regler för Golfspel 2012-tillsvidare

Vit -Out of bounds – 27
Gul – Vattenhinder – 26
Röd – Sidovattenhinder – 26
Blå – Mark under arbete (MUA) – 25
Blå-vit Mark under arbete – spel förbjudet – Bilaga 1 Del B 2a
Vilken som helst av färgerna ovan med grön topp – Miljökänsligt område (MKO). Spel förbjudet – Bilaga 1 Del B 2b
Orange – Oflyttbart hindrande föremål – 24

 

3 Lokala regler
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavlor och på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

3.1 Vattenhinder Regel 26
a. Sidovattenhinder med droppzon
Om en boll är i eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är isidovattenhindret på hål 15 måste spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen även när droppzonen är närmarehålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till sidovattenhindret.
Vid droppning i droppzon måste bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från där den träffade banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet.

b. Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av ned mot hindret.

3.2 Mark under arbete (MUA) Regel 25
a. Jordfasta stenar och berg i dagen varje del av banan, inklusive stigar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre är mark under arbete.
b. Myrstackar på spelfältet är mark under arbete. Spelaren får ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1.
c. Skador i bunker gjorda av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, ärmark under arbete.

3.3 Hindrande föremål Regel 24
a. Grön-vita stolpar (nybörjartee) är oflyttbara hindrande föremål.
b. Gul-svarta 150-metersmarkeringar är oflyttbara hindrande föremål.
c. Elstängsel är oflyttbara hindrande föremål. Lättnad får tas, utan plikt, enligt Regel 24-2.

3.4 Organisk del av banan (Regel 13 – ingen lättnad utan plikt från dessa förhållanden)
Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

3.5 Boll träffar ledningstråd, stolpe eller stag
Om en boll träffar en ledningstråd, stolpe eller stag ska slaget inte räknas och spelaren måste spela en boll, utan plikt, från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades i enlighet med Regel 20-5.

3.6 Lättnad utan att mäta över, genom eller under
När spelaren tar lättnad enligt Regel 24-2 för skyddsnätet på hål nr 15, som är ett oflyttbart hindrande föremål, måste spelaren fastställa närmaste punkt för lättnad utan att mäta över, genom eller under skyddsnätet.

3.7 Avståndsmätare tillåten
Om inte annat sägs i villkoren för en tävling får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om spelaren under den fastställda ronden använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.
Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).
Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att a. applikationen endast mäter avstånd och b. den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som strider mot reglerna, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Plikt, om inte annat sägs i den lokala regeln: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

 

4 Generella tävlingsregler

4.1 Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i matchspel
Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan spelarna i en match bli utsatta för tidtagning om matchen ligger över det officiella tidsschemat. Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln. Tävlingsledningen kan fastställa ett tidsschema som publiceras på tävlingens officiella anslagstavla.

Plikt för brott mot tävlingsregeln:
• Första överträdelsen – Varning
• Andra överträdelsen – Förlust av hålet
• Tredje överträdelsen – Förlust av hålet
• För ytterligare överträdelse – Diskvalifikation
En spelare/sida som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått varning/plikt bär med sig denna under resten av ronden, även om spelaren/sidan är inom det officiella tidsschemat.

Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta
Anmärkning 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå. Tidtagning görs inte under ett hål där en match kan avgöras.
Anmärkning 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt
Anmärkning 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en spelare/sida för tidtagning i stället för hela matchen.
Anmärkning 5: Om en spelare i fyrboll ådrar sig plikten förlust av hålet påverkar detta inte hans partner. Följden vid plikten förlust av hålet är då att spelaren ifråga diskvalificeras för det aktuella hålet medan hans partner fortsätter att representera sidan.

4.2 Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i slagspel
Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll bli utsatt för tidtagning om den ligger över det officiella tidsschemat och dessutom, när det gäller den andra eller efterföljande bollar, ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll. Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln. Tävlingsledningen kan fastställa ett tidsschema som publiceras på tävlingens officiella anslagstavla.
Plikt för brott mot tävlingsregeln:
• Första överträdelsen – Varning
• Andra överträdelsen – Ett slags plikt
• Tredje överträdelsen – Två slags plikt
• För ytterligare överträdelse – Diskvalifikation
En spelare som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/pliktslag bär med sig denna under resten av ronden, även om spelarens boll återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat.

Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta.
Anmärkning 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå.
Anmärkning 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt.
Anmärkning 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en eller flera spelare/en sida i en boll för tidtagning i stället för hela bollen.

4.3 Persontransporthjälpmedel (PTHM)
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av PTHM, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.
Plikt för brott mot tävlingsregeln:
Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).
Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
En spelare som använder PTHM i strid med denna tävlingsregel måste omedelbart, efter upptäckten att ett regelbrott skett, försäkra sig om att han inte har använder PTHM under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad.
Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.
Användande av varje form av otillåtet PTHM måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad

Anmärkning 1: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en spelare/caddie får skjuts av tävlingsledning eller domare.
Anmärkning 2: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en partners eller en medtävlares utrustning transporteras på spelarens PTHM.

 

5 Tävlingsregler

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavlor och på hemsidan. Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

5.1 Tee i handicaptävlingar Regel 11
Om inte annat bestämts i villkor för en tävling måste alla damer spela från röd tee och alla herrar spela från gul tee. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 75 och spelare med läkarintyg, som kan välja att spela från röd tee. Plikt: Matchspel – motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om slaget från rätt tee; Slagspel – två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.

5.2 Tävlingsledningen avbryter spelet Regel 6-8
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas.
Följande signaler används:
Avbryta spelet omedelbart (Åska) – En lång signal.
Avbryta spelet – Tre signaler, upprepade gånger.
Återuppta spelet – Två korta signaler, upprepade gånger.
Plikt: Avbryta spelet omedelbart – enligt Regel 6-8b Anm; Avbryta eller återuppta spelet – enligt Regel 6-8b.

5.3 Paus efter 9 spelade hål Regel 6-8
Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9 vid kiosken, rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar. Plikt: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

5.4 Scorekortsinlämning Regel 6-6
Scorekortsinlämningen sker i Recordingarea på kansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren lämnat rummet.

 

6 Villkor för tävling

Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på klubbens officiella anslagstavlor, på tävlingsanmälan och på hemsidan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

6.1 Anmälan till tävling
Anmälan till tävling skall göras senast klockan 22.00 tre dagar före tävlingen under ”min golf” på www.golf.se eller på anmälningslistan eller i terminalen på kansliet.
Medlemmar i Emmaboda GK betalar ingen greenfee i samband med tävling på Nybro GK.
Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift.

6.2 Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:
Klass A handicap till och med 11,4
Klass B handicap 11,5 till 21,4
Klass C handicap 21,5 till 36,0
Vid färre än 4 startande eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

6.3 Särskiljning i slagspel
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.
I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom ”play off hål för hål” med start på hål 1. Övriga placeringar enligt resultatlistan med eventuellt delade placeringar.

6.4 Prisutdelning
Spelare som inte har tillfälle att närvara vid prisutdelning äger rätt att till tävlingsledningen meddela ombud för att hämta pris. I annat fall tillfaller priset nästa deltagare.

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan, före fastställd rond eller under pågående rond, leda till att spelaren uteslutas ur tävlingen eller diskvalificeras och/eller efter avslutad rond rapporteras till hemmaklubben och GDF för eventuell disciplinär påföljd.

 

7 Ordningsföreskrifter

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavlor och på hemsidan.
Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

7.1 Person med golfutrustning på banan, som inte löst gällande greenfee eller saknar spelrätt, kan få betala dubbla gällande greenfee. Greenfeetag eller lämplig identitetshandling bör kunna uppvisas på begäran.
7.2 Vårdad klädsel krävs på banan och i klubbhuset. Mössa bärs inte inomhus. Golfskor med metallspikar är inte tillåtna inomhus.
7.3 Bilparkering får bara ske på angivna platser.
7.4 Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.
7.5 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas
7.6 Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).
7.7 Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID, medlemsbricka eller greenfeekvitto bör kunna uppvisas.
7.8 Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.
7.9 Det är inte tillåtet att gå direkt ut på hål 4 och hål 14 om grupp som spelar hel rond hindras.
7.10 Spel från 14:e tee får, av säkerhetsskäl, inte ske när det finns spelare på 18:e green.
7.11 Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid kiosken efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför har inte rätt till paus.
7.12 Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.
Årsrevision den 2013-04-08 Staffan Gustafsson DD SmGF.
Godkända av klubbens styrelse